Акафист и молитвы преподобному Амвросию Оптинскому


Тропарь и кондак святому Амвросию Оптинскому
Молитвы преподобному Амвросию Оптинскому
Акафист преподобному Амвросию Оптинскому
Величание


 

ТРОПАРЬ И КОНДАК СВЯТОМУ ПРЕПОДОБНОМУ АМВРОСИЮ ОПТИНСКОМУ

 

Тропарь, глас 5

Я́ко к целе́бному исто́чнику притека́ем к тебе́, Амвро́сие, о́тче наш. Ты бо на путь спасе́ния нас ве́рно наставля́еши, моли́твами от бед и напа́стей охраня́еши, в те́лесных и душе́вных ско́рбех утеша́еши, па́че же смире́нию, терпе́нию и любви́ науча́еши. Моли́ Человеколю́бца Христа́ и Засту́пницу усе́рдную спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Заве́т Пастыренача́льника испо́лнив ста́рчества благода́ть насле́довал еси́, боле́знуя се́рдцем о всех, с ве́рою притека́ющих к тебе́, те́мже и мы, ча́да твоя́, с любо́вию вопие́м ти: о́тче святы́й Амвро́сие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

 


 

МОЛИТВЫ ПРЕПОДОБНОМУ АМВРОСИЮ ОПТИНСКОМУ

 

Молитва первая

О, вели́кий ста́рче и уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш Амвро́сие, О́птинская похвало́ и всея Руси́ учи́телю благоче́стия! Сла́вим твое́ во Христе́ смире́нное житие́, и́мже Бог превознесе́ и́мя твое́ еще́ на земли́ тебе́ су́ща, наипа́че же увенча́ тя Небе́сною че́стию по отше́ствии твое́м в черто́г сла́вы ве́чныя. Приими́ ны́не моле́ние нас, недосто́йных чад твои́х, чту́щих тя и призыва́ющих и́мя твое́ свято́е. Изба́ви нас твои́м предста́тельством пред Престо́лом Бо́жиим от всех ско́рбных обстоя́ний, душе́вных и теле́сных неду́гов, злых напа́стей, тлетво́рных и лука́вых искуше́ний. Низпосли́ оте́честву на́шему от Великодарови́таго Бо́га мир, тишину́ и благоде́нствие. Бу́ди непрело́жный покрови́тель Святы́я оби́тели сия́, в не́йже в преуспе́янии сам подвиза́лся еси́ и угоди́л еси́ все́ми в Тро́ице сла́вимому Бо́гу на́шему. Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие! Ты порабо́тати Го́сподеви жела́я, зде всели́лся еси́, и неле́ностно во труде́х, бде́ниех, моли́твех и посте́х подвиза́лся еси́, и был еси наста́вник мона́шествующим, всем же лю́дем учи́телю ре́вностный. Ны́не у́бо, по отше́ствии твое́м от земны́х, Небе́сному Царю́ предстоя́, моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити ме́сто селе́ния твоего́, святу́ю оби́тель сию́, иде́же ду́хом любве́ твоея́ неотсту́пно пребыва́еши, и всем лю́дем твои́м, с ве́рою к ра́це моще́й твои́х припа́дающим, во блага́я проше́ния их испо́лнити. Испроси́ у ми́лостиваго Го́спода на́шего, да низпо́слет нам оби́лие Небе́сных и земны́х благ, па́че же я́же на по́льзу душ на́ших да да́рует нам, и сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии да сподо́бит, в день же су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Свое́м да удосто́ит во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О, всечестны́й ста́рче пресла́вныя и ди́вныя О́птины пу́стыни, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Амвро́сие, Це́ркве на́шея до́брое украше́ние и благода́тный свети́льниче, небе́сным све́том всех озаря́яй, кра́сный и духо́вный плод Росси́и и всея́ подсо́лнечныя, ду́ши ве́рных оби́льно услажда́яй и увеселя́яй! Ны́не с ве́рою и тре́петом припа́даем пред цельбоно́сною ра́кою святы́х моще́й твои́х, и́хже на утеше́ние и по́мощь стра́ждущим ми́лостивно дарова́л еси́, смире́нно мо́лим Тя се́рдцем и усты́, о́тче святы́й, я́ко всеросси́йскаго наста́вника и учи́теля благоче́стия, па́стыря и врача́ душе́вных и теле́сных неду́гов на́ших: воззри́ на чад твои́х зело́ согреша́ющих в словесе́х и де́лех и посети́ нас мно́гою и свято́ю свое́ю любо́вию, е́юже сла́вно преуспе́л еси́ еще́ во дни земны́я, а наипа́че по пра́ведней твое́й кончи́не, наставля́я в пра́вилех святы́х и богопросвеще́нных отце́в, вразумля́я нас в за́поведех Христо́вых, в ни́хже до́бре поревнова́л еси́ до после́дняго часа́ твоея́ многотру́дныя и́ноческия жи́зни; испроси́ нам, немощству́ющим душе́ю и бе́дствующим в ско́рбех, благоприя́тное и спаси́тельное вре́мя на покая́ние, и́стинное исправле́ние и обновле́ние на́шего жития́, в не́мже мы, гре́шнии, осуети́хомся умо́м и се́рдцем, преда́хом себе́ непотре́бным и лю́тым страсте́м, поро́ком и беззако́нием, и́мже несть числа́; приими́ у́бо, соблюди́ и покры́й нас кро́вом твоея́ мно́гия ми́лости, низпосли́ нам благослове́ние от Го́спода, да понесе́м благо́е и́го Христо́во в долготерпе́нии до конца́ дней на́ших, ча́юще бу́дущаго живота́ и Ца́рствия, иде́же несть печа́ль ни воздыха́ние, но жизнь и ра́дость безконе́чная, изоби́льно проистека́емая от Еди́наго, Всесвята́го и Блаже́ннаго Исто́чника безсме́ртия в Тро́ице поклоня́емаго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


 

АКАФИСТ СВЯТОМУ ПРЕПОДОБНОМУ АМВРОСИЮ ОПТИНСКОМУ

 

Как правильно читать акафист

Кондак 1

Избра́нный уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче, вели́кий ста́рче, Амвро́сие, О́птинская похвало́ всея́ Руси́ ди́вный наста́вниче, прославля́юще твое́ в по́двизех изря́дное житие́, прино́сим многохва́льное пе́ние, ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ся о все́х на́с, ча́дех твои́х, со умиле́нием зову́щих:
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Икос 1

А́нгельскому житию́ подража́я, отве́ргл еси́ вся́ кра́сная и скоропреходя́щая тле́ннаго ми́ра сего́ и стопы́ своя́ напра́вил еси́ к духо́вному учи́телю и прозорли́вцу ста́рцу Иларио́ну, да наста́вит тя́ на пу́ть и́стиннаго жи́тельства и благослови́т на по́двиги спасе́ния. О́н же, прови́дев гряду́щее твое́ богоуго́дное житие́, посла́ тя́ в оби́тель О́птину, и та́мо ты́ обре́л еси́ себе́ до́брое приста́нище. Сие́ уви́девше таково́е Бо́жие изволе́ние о тебе́, глаго́лем сицева́я:
Ра́дуйся, Бо́гом избра́нная о́трасле благоче́стия роди́телей;
Ра́дуйся, измла́да ле́т твои́х Го́спода возлюби́вый.
Ра́дуйся, к кни́жней му́дрости усе́рдие от ю́ности име́вый;
Ра́дуйся, святы́х отце́в духоно́сное уче́ние позна́вый.
Ра́дуйся, скороги́бнущих бла́г ми́ра сего́ отверже́ние;
Ра́дуйся, нетле́нных сокро́вищ неосла́бное жела́ние.
Ра́дуйся, Бо́жия произволе́ния о спасе́нии души́ твоея́ иска́вый;
Ра́дуйся, благослове́ние на пу́ть мона́шеский получи́вый.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 2

Ви́дя се́рдца твоего́ благо́е наме́рение, Христо́с предначерта́ у́зкий и терни́стый пу́ть твоего́ спасе́ния, и, егда́ бы́л еси́ внеза́пу на сме́ртном одре́ боле́зни, даде́ Го́споду обеща́ние: а́ще исцели́т тя́, всего́ себе́ преда́ти подвиго́м и́ночества. Воста́в же по ми́лости Бо́жией с одра́ боле́зни, а́бие просла́вил еси́ всеще́драго Бо́га, Врача́ ду́ш и теле́с, зовя́: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум Боже́ственных писа́ний стяжа́в, в стра́се Бо́жием помышля́л еси́, ка́ко Госпо́дь устро́ит гряду́щий пу́ть твоего́ спасе́ния и ка́ко вступи́ти на стезю́ многотру́днаго и ско́рбнаго мона́шескаго жи́тельства. Мы́ же, дивя́щеся твоему́ благо́му наме́рению, воспева́ем ти́:
Ра́дуйся, на Бо́га Промысли́теля всю́ наде́жду возложи́вый;
Ра́дуйся, то́кмо Его́ благоизволе́ния взыска́вый.
Ра́дуйся, вся́кое испыта́ние во спасе́ние души́ понести́ гото́вый;
Ра́дуйся, со́вести своея́ веле́нию после́довавый.
Ра́дуйся, увеселе́ния мирска́я возненави́девый;
Ра́дуйся, бога́тства земна́я не возлюби́вый.
Ра́дуйся, Бо́гу еди́ному порабо́тати всего́ себе́ подви́гнувый;
Ра́дуйся, Тому́ то́чию угоди́ти восхоте́вый.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 3

Си́лою любве́ утвержда́яся, в ве́ре поревнова́л еси́ Ева́нгельское житие́ стяжа́ти по о́бразу преподо́бных отце́в Це́ркве дре́вния. Егда́ же даде́ ти́ Госпо́дь разуме́ние сего́ благоугожде́ния, воспе́л еси́ со умиле́нием: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я кре́пкую ве́ру во благо́е промышле́ние Бо́жие о спасе́нии челове́ка, прите́кл еси́ к честно́му о́бразу Пресвяты́я Богоро́дицы «Тамбо́вския», е́же бы́сть тебе́ благослове́ние роди́тельское, и смире́нно моли́л еси́ Влады́чицу, да упра́вит пу́ть тво́й. Мы́ же, ви́дяще твое́ неотсту́пное упова́ние на ми́лость Цари́цы Небе́сныя, пое́м ти́:
Ра́дуйся, Бо́жия Ма́тере ве́рное и возлю́бленное ча́до:
Ра́дуйся, Ея́ свяще́ннаго покро́ва си́лы та́йное постиже́ние.
Ра́дуйся, благослове́ния роди́тельскаго чрез Ея́ о́браз добронра́вный храни́телю;
Ра́дуйся, Засту́пницы усе́рдныя благогове́йный почита́телю.
Ра́дуйся, многоча́стне в нощи́ моли́твы к Не́й сле́зно возноси́вый;
Ра́дуйся, небе́сный по́мощи от Нея́ непосты́дно восприе́мый.
Ра́дуйся, та́ко утеше́ние в се́рдце свое́м обреты́й сла́достное;
Ра́дуйся, я́ко умиле́ние прия́л еси́ благоти́шное.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 4

Бу́рею помышле́ний дви́жимый, прише́л еси́ в оби́тель преподо́бнаго Се́ргия Ра́донежскаго, да укрепи́т твое́ се́рдце на по́двиги предстоя́щаго и́ноческаго по́прища всея́ Росси́и чудотво́рец и учи́тель мона́шескаго де́лания, преизлива́ющий от ра́ки свои́х честны́х моще́й то́ки благода́тныя по́мощи Умили́вся же та́мо се́рдцем взыва́л еси́ с ра́достию: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́ша ве́лие житие́ и благоче́стие богому́дрых отце́в и ста́рцев О́птины пу́стыни, та́йно оста́вил еси́ ми́р и вся́, я́же в не́м, и прише́л еси́ необину́яся в оби́тель сию́ в смире́нии души́, во е́же спасти́ся и угоди́ти Бо́гу. Мы́ же, ви́дяще вя́щшую ре́вность души́ твоея́, прино́сим ти́ хвале́бную пе́снь:
Ра́дуйся, тле́нныя бла́га ми́ра сего́ ни во что́же вмени́вый;
Ра́дуйся, сла́дость церко́вную позна́вый.
Ра́дуйся, во оби́тель святу́ю всели́выйся;
Ра́дуйся, всего́ себе́ Бо́гу отда́вый.
Ра́дуйся, за́поведи Бо́жия неле́ностно испо́лнивый;
Ра́дуйся, плоды́ Христо́ва уче́ния сла́дце вкуси́вый.
Ра́дуйся, подвиго́в святы́х отце́в ревни́телю;
Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя неусы́пный храни́телю.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 5

Богозда́нная пу́стынь прия́ тя́, я́ко во объя́тия о́тча, в ню́же кро́тко всели́лся еси́ и та́мо пе́рвее поне́сл еси́ труды́ послуша́ния в ке́ллии вели́каго ста́рца богопросвеще́ннаго Льва́, и́м же наста́влен бы́л еси́ к духо́вному де́ланию. Уве́дев же сла́дость отрече́ния во́ли своея́, возопи́л еси́: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дяще твое́ и́ноческое преуспе́яние, облеко́ша тя́ отцы́ пу́стыни в ри́зы схи́мы вели́кия. И сподо́би тя́ подвигонача́льник Христо́с благода́ти а́нгельскаго чи́на приобщи́тися, сего́ ра́ди вопие́м ти́:
Ра́дуйся, все́м се́рдцем Бо́га возлюби́вый;
Ра́дуйся, все́ю душе́ю Ему́ послужи́вый.
Ра́дуйся, ве́ру чрез мно́гия труды́ непрело́жно утверди́вый;
Ра́дуйся, наде́ждою на по́мощь свы́ше себе́ вооружи́вый.
Ра́дуйся, любве́ Ева́нгельския сокро́вище;
Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го вмести́лище.
Ра́дуйся, подвиго́в мона́шеских во́ине до́блественный;
Ра́дуйся, равноа́нгельскаго жития́ подража́телю преди́вный.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 6

Пропове́дник правосла́вный ве́ры и и́стиннаго жития́ во Христе́ Иису́се яви́лся еси́, проти́вныя Ева́нгелию и Це́ркви уче́ния отрица́я, и мно́гия от пути́ заблужде́ния обрати́л еси́ ко Христу́ Жизнода́вцу, поя́ благода́рственно: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́, я́ко свеща́ многосве́тлая, в земли́ Росси́йстей, просвеща́я вся́каго челове́ка приходя́щаго к тебе́, све́том и́стины, лю́дие же, обремене́ннии грехми́ и скорбьми́ мно́гими, обрето́ша в тебе́ богоразу́мнаго наста́вника благоче́стия и до́браго отца́ все́м немощству́ющим, стра́ждущим и уничиже́нным, воспева́юще такова́я:
Ра́дуйся, свети́льниче правосла́вныя страны́ Росси́йския;
Ра́дуйся, зерца́ло Боже́ственныя любве́.
Ра́дуйся, сто́лпе ве́ры апо́стольския;
Ра́дуйся, ка́меню наде́жды жи́зни ве́чныя.
Ра́дуйся, наста́вниче во вся́ких обстоя́ниях боговдохнове́нный;
Ра́дуйся, пропове́дниче покая́ния рачи́тельный.
Ра́дуйся, врачу́ неду́гов теле́сных; Ра́дуйся, цели́телю боле́зней душе́вных.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 7

Хотя́ после́довати самому́ Христу́, подража́л еси́ Ему́ всеусе́рдно, взе́м и́го Его́ на себе́, и, научи́вся от Него́ кро́тости и смире́нию, обре́л еси́ поко́й души́ свое́й, зову́щей при́сно: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вая и ди́вная звезда́ свя́тости яви́ся на не́бе церко́внем, егда́ возше́л еси́ по ле́ствице духо́вней к соверше́нству ангелоподо́бному, просте́рл еси́ лучи́ любве́ своея́ по лицу́ всея́ земли́ ру́сския и привле́кл еси́ к себе́ зна́тныя и худоро́дная, му́драя ве́ка сего́ и нему́дрыя, вопию́щая к тебе́ сицева́я:
Ра́дуйся, гра́де, верху́ горы́ стоя́й;
Ра́дуйся, свети́ло, мра́к неве́дения прогоня́ющее.
Ра́дуйся, вся́ немощна́я врачу́яй;
Ра́дуйся, от бе́д и прельще́ний вра́жеских избавля́яй.
Ра́дуйся, печа́льных уте́шителю;
Ра́дуйся, жа́ждущих духо́вный напои́телю.
Ра́дуйся, хитрослове́снаго мудрова́ния ве́ка сего́ обличи́телю;
Ра́дуйся, мно́гих заблу́дших на пу́ть и́стины исправи́телю.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 8

Стра́нником и прише́льцем в земне́м ми́ре предста́л еси́, взыску́ющим гра́да небе́снаго, и поне́сл еси́ тяготы́ и не́мощи и́щущаго у тебе́ по́мощи бли́жняго, и та́ко испо́лнил еси́ зако́н Христо́в, поя́ с благодаре́нием: Аллилу́иа.

Икос 8

Ве́сь огне́м Боже́ственныя любве́ испо́лненный, кре́ст многотру́дный боле́зней теле́сных проне́сл еси́ чрез все́ твое́ и́ноческое житие́, в терпе́нии стяжа́в ду́шу твою́, по сло́ву Ева́нгелия Христо́ва, и все́х на́с научи́л еси́ безро́потному крестоноше́нию, зову́щих ти́:
Ра́дуйся, вождю́ и́щущих спасе́ния;
Ра́дуйся, о́бразе и́стиннаго послуша́ния.
Ра́дуйся, са́м тя́жкия неду́ги до конца́ претерпе́вый;
Ра́дуйся, приходя́щия к тебе́ в боле́знех и печа́лех терпе́нию научи́вый.
Ра́дуйся, па́ствы твоея́ изря́дный душепопечи́телю;
Ра́дуйся, а́лчущих жи́зни ве́чныя пита́телю.
Ра́дуйся, оби́димых покрови́телю;
Ра́дуйся, непоко́рных во́ли Бо́жией вразуми́телю.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 9

Все́ естество́ челове́ческое в боле́знех и теле́сных не́мощех испыта́л еси́, пло́ть распя́в со страстьми́ и похотьми́, и моли́твою неуста́нною отгоня́л еси́ напа́сти и искуше́ния лука́вых духо́в и те́м вся́ науча́л еси́ противоста́ти ко́знем диа́вольским, взыва́я с ве́рою: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́йства суему́дрых, неве́давших си́лы ве́ры правосла́вныя, отмета́л еси́ сло́вом Бо́жиим и чи́стым житие́м твои́м, и вои́стину возсия́л еси́, я́ко светоза́рный сто́лп благоче́стия и храни́тель святооте́ческаго преда́ния, усе́рдно прелага́я дре́вняя писа́ния отце́в в письмена́ удобовразуми́тельная. Мы́ же, дивя́щеся трудо́м твои́м, воспева́ем си́це:
Ра́дуйся, ве́ры пра́выя адама́нте;
Ра́дуйся, жития́ по ве́ре кре́посте.
Ра́дуйся, ду́ха благоче́стия насади́телю;
Ра́дуйся, доброде́телей христиа́нских се́ятелю.
Ра́дуйся, подвиго́в ста́рчества преуспе́яние;
Ра́дуйся, мно́жества и́ноков духо́вное просвеще́ние.
Ра́дуйся, приведы́й те́х ко спасе́нию;
Ра́дуйся, обрати́вый мно́гия гре́шныя к покая́нию.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 10

Спасти́ся взыску́ющим Ца́рства Небе́снаго вспомоществу́я, ве́рный путеводи́тель яви́лся еси́, мирски́я и духо́вныя управля́я: в коне́ц ле́т свои́х мно́гия труды́ положи́л еси́, оби́тель Шаморди́нскую убо́гим устроя́я, да сестры́ тоя́ обрету́т душе́вный поко́й и спасе́ние, воспева́юще пе́снь хвале́бную: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ и прибе́жище бы́л еси́ ча́дом твои́м, моли́твами неусы́пными от де́монских наважде́ний охраня́я; на неви́димую бра́нь с ду́хи зло́бы и́х вдохновля́л еси́, го́рдость и славолю́бие смире́нием упраздня́я, те́мже ра́дующеся, зове́м ти́:
Ра́дуйся, стре́лы вра́жия угаси́вый;
Ра́дуйся, де́монския полки́ победи́вый.
Ра́дуйся, пле́нных от духо́в зло́бы свободи́вый;
Ра́дуйся, из темни́цы страсте́й мно́гия ду́ши изведы́й.
Ра́дуйся, любо́вию и моли́твами заблу́дшия к Бо́гу обрати́вый;
Ра́дуйся, сиро́т и вдови́ц до́брый попечи́телю.
Ра́дуйся, води́тельства и́ноков и и́нокинь богоно́сный зижди́телю;
Ра́дуйся, смиренному́дрия и кро́тости доброгла́сный пропове́дниче.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 11

Пе́ние умиле́нное прино́сим ти́, ско́рому помо́щнику в ну́ждах и печа́лех все́м, к тебе́ с ве́рою и любо́вию притека́ющим, до конца́ дне́й свои́х бы́л еси́ чадолюби́вый оте́ц стра́ждущих и обремене́нных, ча́ющих утеше́ния ду́ши. Те́мже нело́жно прославля́ется тобо́ю Бо́г, ди́вный во святы́х Свои́х, зову́щих непреста́нно: Аллилу́иа.

Икос 11

Свети́льника доброде́телей ви́деша в тебе́ вси́ концы́, о́тче на́ш Амвро́сие, я́ко в терпе́нии и смире́нии земно́е стра́нствие сконча́л еси́ и испо́лнил еси́ вся́, я́же запове́да на́м Христо́с во Святе́м уче́нии, и пресели́лся еси́ от земли́ на не́бо, вше́дый в ра́дость Го́спода своего́, я́ко ве́рный ра́б Христо́в. Те́мже ра́дующеся, воспева́ем ти́ такова́я:
Ра́дуйся, усе́рдный слуго́, сотвори́вый во́лю Господи́на своего́;
Ра́дуйся, во́ине Христо́в, суету́ жите́йскую оста́вивый.
Ра́дуйся, Бо́гу еди́ному послужи́вый;
Ра́дуйся, вся́ за́поведи Бо́жия испо́лнивый.
Ра́дуйся, оби́тели небе́сныя удосто́ивыйся;
Ра́дуйся, го́рния сла́вы приобщи́выйся.
Ра́дуйся, насле́дниче жи́зни ве́чныя;
Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий прехва́льный.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 12

Благода́ти Бо́жия сокро́вище некра́домое унасле́довал еси́ и ти́хое, безмяте́жное приста́нище на небесе́х обре́л еси́. Де́йствием же про́мысла Бо́жия во дни́ торжеству́емаго тысящеле́тия Креще́ния Руси́ просла́влен и к ли́ку святы́х причи́слен бы́л еси́, ублажа́юще па́мять твою́ святу́ю, пое́м вси́: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще твое́ всеросси́йское прославле́ние, возно́сим ти́, я́ко благоуха́ние кади́льное, смире́нныя на́ша моли́твы, не забу́ди ча́д твои́х, почита́ющих и́мя твое́ свято́е и взыва́ющих к тебе́ в благодаре́нии:
Ра́дуйся Амвро́сие, Боже́ственнаго безсме́ртия тезоимени́тый;
Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя честна́я похвало́.
Ра́дуйся, ли́ка святы́х уго́дников прича́стниче;
Ра́дуйся, со́нма преподо́бных отце́в сотаи́нниче.
Ра́дуйся, пред престо́лом Бо́га Всевы́шняго на́ш тве́рдый предста́телю;
Ра́дуйся, пред судо́м Бо́жиим на́ш те́плый хода́таю.
Ра́дуйся, на́с, стра́нствующих в юдо́ли плаче́вней, путеводи́телю;
Ра́дуйся, о все́й земли́ Росси́йстей неусы́пный моли́твенниче.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 13

О ди́вный уго́дниче Христо́в и чудотво́рче, преподо́бне ста́рче на́ш Амвро́сие, приими́ ны́не ма́лое моле́ние недосто́йных ча́д твои́х, не оста́ви на́с в ско́рбех и боле́знех, прииди́ и простри́ ру́ку по́мощи, наста́ви на́с на пу́ть покая́ния и спасе́ния, во е́же изба́витися му́ки ве́чныя, да тобо́ю при́сно сла́вим Бо́га, вопию́ще: Аллилу́иа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

А́нгельскому житию́ подража́я, отве́ргл еси́ вся́ кра́сная и скоропреходя́щая тле́ннаго ми́ра сего́ и стопы́ своя́ напра́вил еси́ к духо́вному учи́телю и прозорли́вцу ста́рцу Иларио́ну, да наста́вит тя́ на пу́ть и́стиннаго жи́тельства и благослови́т на по́двиги спасе́ния. О́н же, прови́дев гряду́щее твое́ богоуго́дное житие́, посла́ тя́ в оби́тель О́птину, и та́мо ты́ обре́л еси́ себе́ до́брое приста́нище. Сие́ уви́девше таково́е Бо́жие изволе́ние о тебе́, глаго́лем сицева́я:
Ра́дуйся, Бо́гом избра́нная о́трасле благоче́стия роди́телей;
Ра́дуйся, измла́да ле́т твои́х Го́спода возлюби́вый.
Ра́дуйся, к кни́жней му́дрости усе́рдие от ю́ности име́вый;
Ра́дуйся, святы́х отце́в духоно́сное уче́ние позна́вый.
Ра́дуйся, скороги́бнущих бла́г ми́ра сего́ отверже́ние;
Ра́дуйся, нетле́нных сокро́вищ неосла́бное жела́ние.
Ра́дуйся, Бо́жия произволе́ния о спасе́нии души́ твоея́ иска́вый;
Ра́дуйся, благослове́ние на пу́ть мона́шеский получи́вый.
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

Кондак 1

Избра́нный уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче, вели́кий ста́рче, Амвро́сие, О́птинская похвало́ всея́ Руси́ ди́вный наста́вниче, прославля́юще твое́ в по́двизех изря́дное житие́, прино́сим многохва́льное пе́ние, ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ся о все́х на́с, ча́дех твои́х, со умиле́нием зову́щих:
Ра́дуйся, преподо́бне Амвро́сие, богому́дрый учи́телю ве́ры и благоче́стия.

 

Николай Чудотворец — молитвы, акафист, тропарь, кондак, величание

Комментирование запрещено